ઈયળનો પ્રકોપ
ગૌણ લક્ષણો - પાન વિકૃત થઇ જાય; ફક્ત નસો જ દેખાય પાકની ફેરબદલી અને ઉનાળુ ખેડ સૂચવેલ છે