ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
બધી સુરક્ષા
સામાન્ય સુરક્ષાનાં મુદ્દા - ફળ માખી ; ઇયળનો પ્રકોપ; ભૂકી છારો; પાન પર ડાઘા
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ