ફળોનો અનિયમિત આકાર
ગૌણ લક્ષણો - દૂષિત ફળો સરહદ પાક પર ફેરોમોન ટ્રેપ વાપરવા અને કિનારીઓ પર તુલસી રોપવી
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ