ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
ફળોનો અનિયમિત આકાર
ગૌણ લક્ષણો - દૂષિત ફળો સરહદ પાક પર ફેરોમોન ટ્રેપ વાપરવા અને કિનારીઓ પર તુલસી રોપવી
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ