ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પીળા -કથ્થઈ ટપકાં
ગૌણ લક્ષણો- પીળા-કથ્થઈ ટપકા પડવા; પાન સુકાઈ અને કરમાઈ જવા. વેળાસર સિંચાઈ કરવી.