ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પીળા અને લીલા રંગની મોઝેક અસર દેખાય
ગૌણ લક્ષણો - પાંદડા પર પીળો અને લીલા રંગ મોઝેક પેટર્ન; કારણ-મોઝેઇક વિષાણું; નિયંત્રણ- ચુસીયા જીવાત નુ રાસાયણિક નિયંત્રણ