પાન પીળા પડવા અને વળી જવા
પાન લીલા પીળા થાય. પચરંગી ભાત પડે. ચુસિયા જીવાત થી આ રોગ ફેલાય. ચુસિયા જીવાત નો કંટ્રોલ કરવો
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ