AgroStar
બધા પાક
કૃષિ જ્ઞાન
કૃષિ ચર્ચા
એગ્રી દુકાન
પાન પીળા પડવા અને વળી જવા
પાન પીળા પડવા અને વળી જવા
પાન લીલા પીળા થાય. પચરંગી ભાત પડે. ચુસિયા જીવાત થી આ રોગ ફેલાય. ચુસિયા જીવાત નો કંટ્રોલ કરવો
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ