ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાન પીળા પડવા અને વળી જવા
પાન લીલા પીળા થાય. પચરંગી ભાત પડે. ચુસિયા જીવાત થી આ રોગ ફેલાય. ચુસિયા જીવાત નો કંટ્રોલ કરવો
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ