પાન પર સફેદ ભૂકી
પાન ઉપર સફેદ પાવડર જેવો. ફળ નથી. આ રોગ માટે સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર સગવડિયું છે