ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાન પર સફેદ ભૂકી
પાન ઉપર સફેદ પાવડર જેવો. ફળ નથી. આ રોગ માટે સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર સગવડિયું છે