ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાન પર સફેદ ભૂકી
ગૌણ લક્ષણો- પાન પર સફેદ ભૂકી જોવા મળે છે; ફળોનો વિકાસ થતો નથી. સેપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર રોગ થવા માટે અનુકુળ સૂચવેલ માત્રામાં દવાનો ઉપયોગ કરવો