ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
ઈયળનો પ્રકોપ
ગૌણ લક્ષણો- કોરી ખાધેલ ભાગોમાંથી ખાંડ જેવા પદાર્થનું ઝરણ; અસામાન્ય ફળો. ઉકેલ: ટ્રેપ વાપરવા