પાન પીળા પડવા અને વળી જવા
ગૌણ લક્ષણો - પાન પીળા પડવા અને વળી જવા; નીચેના પાન કાળા પડતા દેખાય છે.