બધી સુરક્ષા
બધી સુરક્ષા
સામાન્ય સુરક્ષાનાં મુદ્દા - બ્લાઈટ ; આયરીસ પીળા ધાબાના વિષાણુ ; પીછછારો; સ્ટેમફીલીયમ બ્લાઈટ; જાંબલી ધાબા; થ્રીપ્સ જીવાતનો પ્રકોપ
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ