પાન પર પીળા-નારંગી લીસોટા
પાન પર પીળા-નારંગી લીસોટા
ગૌણ લક્ષણો - નારંગી તણખા અથવા લીસોટા અથવા છટાઓ અથવા સ્પિન્ડલ આકારના ટપકા પાન મધ્યમાં વિકાસ થાય છે. ટપકા પાંદડામાં ઉપર થી નીચે સુધી વધે છે અને પાંદડા સુકાય જાય છે
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ