ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાન પર પીળા-નારંગી લીસોટા
ગૌણ લક્ષણો - નારંગી તણખા અથવા લીસોટા અથવા છટાઓ અથવા સ્પિન્ડલ આકારના ટપકા પાન મધ્યમાં વિકાસ થાય છે. ટપકા પાંદડામાં ઉપર થી નીચે સુધી વધે છે અને પાંદડા સુકાય જાય છે
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ