AgroStar
પાન પર અસમાન જાંબલી ધાબા
પાન પર અસમાન જાંબલી ધાબા
ગૌણ લક્ષણો - નાના; લંબગોળ ઘસરકા અથવા ટપકા જે ઘણીવાર જાંબલી ભૂરા રંગના થઈ જાએ છે અને ધાર પીળી થાય છે. તીવ્ર હુમલામાં પાંદડા સુકાઈને પડી જાય તેવું જોવામાં આવે છે.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ