ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
ચુસીયા જીવાતો દેખાય
ગૌણ લક્ષણો - મધ જેવા ચીકણા પદાર્થનું ઝરણ પાન પર પડતાં તેના પર કાળી ફૂગ ઉગી નીકળે છે;
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ