સફેદ થી રાખોડી-લીલા ઘસરકા અને ઘાટી કિનારીઓ
સફેદ થી રાખોડી-લીલા ઘસરકા અને ઘાટી કિનારીઓ
ગૌણ લક્ષણો- ડાંગરની વૃદ્ધિના દરેક તબક્કે આ રોગનો પ્રકોપ થઇ શકે છે અને છોડ ના બધા હવાઈ ભાગો પર તેની અસર દેખાય છે. સ્પિન્ડલ આકારના સફેદ થી સ્લેટી નેક્રોટિક ઘસરકા અને પછી અનિયમિત ધાબા દેખાય છે.