ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
મખમલી લીલા ગોળા
ગૌણ લક્ષણો - પછીના તબક્કે પીળો રંગીન પરત છલકાતું જોવા મળે છે./ ગૌણ લક્ષણો-પાછલા તબક્કે સુંવાળા પીળા રંગની પટલ તૂટે છે કંટીમાંથી કેટલાક દાણા ખરાબ થાય છે. ઉત્પાદન અને પરીપક્વન તબક્કે આ રોગ સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે ઉકેલ-કાર્બેનડાઝીમ અને તાંબા આધારિત ફૂગનાશક બીજ ઉપચાર માટે વાપરો અથવા પાછલા તબક્કે છંટકાવ કરવો.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ