બધી સુરક્ષા
બધી સુરક્ષા
સામાન્ય સુરક્ષાનાં મુદ્દા-બદામી ચુસીયાનો પ્રકોપ; ગાભમારાની ઈયળનો પ્રકોપ; કરમોડી (બ્લાસ્ટ) રોગ; ગલત અંગારીયો; પાનનો બ્લાઈટ; કથ્થઈ ટપકા; ડાંગરની દરજી ઈયળ
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
₹699₹1071
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
₹199₹235
કિટાઝિન(કિટાઝિન 48% ઇસી)250 મિલિ
કિટાઝિન(કિટાઝિન 48% ઇસી)250 મિલિ
₹269₹295
અવતાર (હેક્ઝા 4% +ઝાઈનેબ )500 ગ્રામ
અવતાર (હેક્ઝા 4% +ઝાઈનેબ )500 ગ્રામ
₹559₹560
સ્પ્રિન્ટ (મેન્કોઝેબ 50% + કાર્બેન્ડીઝમ 25% ડબ્લ્યુ એસ )250 ગ્રામ
સ્પ્રિન્ટ (મેન્કોઝેબ 50% + કાર્બેન્ડીઝમ 25% ડબ્લ્યુ એસ )250 ગ્રામ
₹369₹458
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
₹199₹205
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (30 ગ્રામ)
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (30 ગ્રામ)
₹319₹405
અવતાર (હેક્ઝા 4% +ઝાઈનેબ )500 ગ્રામ
અવતાર (હેક્ઝા 4% +ઝાઈનેબ )500 ગ્રામ
₹639₹740
કાસુ - બી 3 એલ (કસુગામાઇસિન ) 250 મિલી
કાસુ - બી 3 એલ (કસુગામાઇસિન ) 250 મિલી
₹299₹363
અવતાર (હેક્ઝા 4% +ઝાઈનેબ )250 ગ્રામ
અવતાર (હેક્ઝા 4% +ઝાઈનેબ )250 ગ્રામ
₹329₹390
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (60 ગ્રામ)
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (60 ગ્રામ)
₹639₹780
ઇન્ડોફીલ એમ -45 (મેન્કોઝેબ ) 500 ગ્રામ
ઇન્ડોફીલ એમ -45 (મેન્કોઝેબ ) 500 ગ્રામ
₹239₹325
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 30 મિલી
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 30 મિલી
₹469₹597
યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (1 કિગ્રા)
યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (1 કિગ્રા)
₹699₹900
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
₹775₹1071
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (150 ગ્રામ)
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (150 ગ્રામ)
₹1549₹1935
ઇન્ડોફીલ એમ -45 (મેન્કોઝેબ ) 1 કિલો
ઇન્ડોફીલ એમ -45 (મેન્કોઝેબ ) 1 કિલો
₹449₹620
યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (500 ગ્રામ)
યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (500 ગ્રામ)
₹359₹460
ધાનુસ્ટિન 50% ડબલ્યુપી (કાર્બેન્ડાઝિમ) 500 ગ્રામ
ધાનુસ્ટિન 50% ડબલ્યુપી (કાર્બેન્ડાઝિમ) 500 ગ્રામ
₹399₹455
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 60 મિલી
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 60 મિલી
₹929₹1130
ઇંડોફિલ ઝેડ -78 (ઝાઈનેબ 75% ડબ્લ્યુ પી )-500 ગ્રામ
ઇંડોફિલ ઝેડ -78 (ઝાઈનેબ 75% ડબ્લ્યુ પી )-500 ગ્રામ
₹399₹530