બધી સુરક્ષા
સામાન્ય સુરક્ષાનાં મુદ્દા-બદામી ચુસીયાનો પ્રકોપ; ગાભમારાની ઈયળનો પ્રકોપ; કરમોડી (બ્લાસ્ટ) રોગ; ગલત અંગારીયો; પાનનો બ્લાઈટ; કથ્થઈ ટપકા; ડાંગરની દરજી ઈયળ
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (30 ગ્રામ)
₹299₹405
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (30 ગ્રામ)
₹299₹405
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (500 ગ્રામ)
₹309₹383
ટોકન (ડાયનોટેફ્યુરન 20% એસજી) - 50 ગ્રામ
₹400₹452
સ્પ્રિન્ટ (મેન્કોઝેબ 50% + કાર્બેન્ડીઝમ 25% ડબ્લ્યુ એસ )250 ગ્રામ
₹350₹357
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
₹195₹205
યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (250 ગ્રામ)
₹169₹203
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (250 ગ્રામ)
₹169₹241
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (30 ગ્રામ)
₹299₹405
કિટાઝિન(કિટાઝિન 48% ઇસી)250 મિલિ
₹269₹295
ઇંડોફિલ ઝેડ -78 (ઝાઈનેબ 75% ડબ્લ્યુ પી )-500 ગ્રામ
₹300₹430
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (60 ગ્રામ)
₹579₹780
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
₹775₹845
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
₹614₹1071
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 60 મિલી
₹769₹1130
ધાનુસ્ટિન 50% ડબલ્યુપી (કાર્બેન્ડાઝિમ) 500 ગ્રામ
₹330₹455
ઇન્ડોફીલ એમ -45 (મેન્કોઝેબ ) 500 ગ્રામ
₹182₹255
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 30 મિલી
₹409₹597
કાસુ - બી 3 એલ (કસુગામાઇસિન ) 250 મિલી
₹280₹363
ઇન્ડોફીલ એમ -45 (મેન્કોઝેબ ) 1 કિલો
₹339₹490
અવતાર (હેક્ઝા 4% +ઝાઈનેબ )250 ગ્રામ
₹289₹350
અવતાર (હેક્ઝા 4% +ઝાઈનેબ )500 ગ્રામ
₹559₹663