ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
બધી સુરક્ષા
સામાન્ય સુરક્ષાનાં મુદ્દા-બદામી ચુસીયાનો પ્રકોપ; ગાભમારાની ઈયળનો પ્રકોપ; કરમોડી (બ્લાસ્ટ) રોગ; ગલત અંગારીયો; પાનનો બ્લાઈટ; કથ્થઈ ટપકા; ડાંગરની દરજી ઈયળ
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹382
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
₹280₹338
ટાકુમી (100 ગ્રામ)
₹775₹845
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹300
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
ટાકુમી (100 ગ્રામ)
₹775₹845
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹235
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 50 ગ્રામ
₹400₹452
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 1 કિગ્રા
₹300₹440
કિટાઝિન(કિટાઝિન 48% ઇસી)250 મિલિ
₹285₹295
ઇન્ડોફિલ ઝેડ-78 (ઝાયનેબ) 500 ગ્રામ
₹320₹340
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 1 કિગ્રા
₹300₹440
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹560
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹618
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹329
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 1 કિગ્રા
₹290₹440
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 500 ગ્રામ
₹175₹232
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
સ્પ્રિન્ટ (મેન્કોઝેબ 50% + કાર્બેનડાઝીમ 25% ડબ્લ્યએસ) 250 ગ્રામ
₹350₹357
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 60 મિલી
₹900₹1097
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
₹280₹338
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 30 મિલી
₹450₹579
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
₹280₹338
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 50 ગ્રામ
₹400₹452
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 60 મિલી
₹850₹1097
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 500 ગ્રામ
₹175₹232
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 150 મિલી
₹2000₹2710