પાન પર પીળા-નારંગી લીસોટા
પાન પર પીળા-નારંગી લીસોટા
ગૌણ લક્ષણો - તીડ દ્વારા ફેલાતી એક વાયરલ રોગ છે; ગેરૂ રંગીન ટપકા સાથે નારંગી પીળો રંગના પાંદડા જેવા લક્ષણો દર્શાવે છે. પાંદડા ઉપર થી રંગવિહીન થવાનું શરૂ થાય છે અને ફૂલ મોડા બેસે તેવું જોવા મળે છે.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ