પાક સુકાઈ જાવો
પાક સુકાઈ જાવો
ગૌણ લક્ષણો - આ જીવાત છોડના મૂળ માંથી પાનનો રસ ચૂસે છે જે છોડના સૂકવણીનું કારણ બને છે. તે ક્ષેત્રમાં ગોળાકાર ડાઘાથી શરૂ થાય છે અને પછી સમગ્ર ક્ષેત્ર સૂકાય છે.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
₹199₹235
બાયર રીજન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 1 લીટર
બાયર રીજન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 1 લીટર
₹1699₹1720
ટોકન (ડાયનોટેફ્યુરન 20% એસજી) - 250 ગ્રામ
ટોકન (ડાયનોટેફ્યુરન 20% એસજી) - 250 ગ્રામ
₹1199₹1870
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (60 ગ્રામ)
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (60 ગ્રામ)
₹639₹780
બાયર રીજન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 500 મિલી
બાયર રીજન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 500 મિલી
₹829₹840
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (250 ગ્રામ)
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (250 ગ્રામ)
₹399₹560
ડૅન્ટોતોત્સુ (ક્લોથિઅનડિન) 100 ગ્રામ
ડૅન્ટોતોત્સુ (ક્લોથિઅનડિન) 100 ગ્રામ
₹1299₹1875
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (250 ગ્રામ)
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (250 ગ્રામ)
₹2519₹3200
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (150 ગ્રામ)
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (150 ગ્રામ)
₹1549₹1935
ટોકન (ડાયનોટેફ્યુરન 20% એસજી) - 100 ગ્રામ
ટોકન (ડાયનોટેફ્યુરન 20% એસજી) - 100 ગ્રામ
₹499₹875
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (500 ગ્રામ)
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (500 ગ્રામ)
₹4939₹6350
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (30 ગ્રામ)
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (30 ગ્રામ)
₹319₹405
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
₹199₹205