પાક સુકાઈ જાવો
ગૌણ લક્ષણો - આ જીવાત છોડના મૂળ માંથી પાનનો રસ ચૂસે છે જે છોડના સૂકવણીનું કારણ બને છે. તે ક્ષેત્રમાં ગોળાકાર ડાઘાથી શરૂ થાય છે અને પછી સમગ્ર ક્ષેત્ર સૂકાય છે.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 250 મિલી
₹280₹325
ડૅન્ટોતોત્સુ (ક્લોથિઅનડિન) 100 ગ્રામ
₹1299₹1480
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (30 ગ્રામ)
₹299₹405
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (30 ગ્રામ)
₹299₹405
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 0.3% ગ્રેન્યુઅલ ) 5 કિગ્રા
₹390₹530
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (60 ગ્રામ)
₹579₹696
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 1 લીટર
₹960₹1221
ટોકન (ડાયનોટેફ્યુરન 20% એસજી) - 100 ગ્રામ
₹750₹875
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (500 ગ્રામ)
₹4249₹6350
ટોકન (ડાયનોટેફ્યુરન 20% એસજી) - 250 ગ્રામ
₹1650₹2130
બાયર રીજન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 500 મિલી
₹699₹840
ડૅન્ટોતોત્સુ (ક્લોથિઅનડિન) 100 ગ્રામ
₹1299₹1875
ડૅન્ટોતોત્સુ (ક્લોથિઅનડિન) 100 ગ્રામ
₹1299₹1875
બાયર રીજન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 1 લીટર
₹1339₹1640
ટોકન (ડાયનોટેફ્યુરન 20% એસજી) - 50 ગ્રામ
₹400₹452
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
₹195₹205
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (60 ગ્રામ)
₹579₹780
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (30 ગ્રામ)
₹299₹405