ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાક સુકાઈ જાવો
ગૌણ લક્ષણો - આ જીવાત છોડના મૂળ માંથી પાનનો રસ ચૂસે છે જે છોડના સૂકવણીનું કારણ બને છે. તે ક્ષેત્રમાં ગોળાકાર ડાઘાથી શરૂ થાય છે અને પછી સમગ્ર ક્ષેત્ર સૂકાય છે.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ
ડેનટોત્સુ (ક્લોથિયાનિડીન) 100 ગ્રામ
₹1390₹1875
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 250 ગ્રામ
₹1650₹2130
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 100 ગ્રામ
₹750₹870
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
બેયર રીજેન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી) 500 મિલી
₹715₹840
બેયર રીજેન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી) 1 લિટર
₹1400₹1640
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 100 ગ્રામ
₹750₹873
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 50 ગ્રામ
₹400₹452
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹235
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 250 મિલી
₹280₹325
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 50 ગ્રામ
₹400₹452
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 1000 મિલી
₹960₹1221
ધાનુકા ફેક્સ ( ફિપ્રોનીલ 0.3% ગ્રેન્યુઅલ) 5 કિલો
₹390₹480
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 500 મિલી
₹529₹626