નીચેના પાન પર કથ્થઈ લીટીઓ અને ધાબા
નીચેના પાન પર કથ્થઈ લીટીઓ અને ધાબા
ગૌણ લક્ષણો- પાનને ધાર ઉપરથી કાપી ખાય છે; પાનની ફક્ત મધ્ય શિરા જ બાકી રહે છે. છોડની ફૂટ નજીક પાનની ધારોવાળી ભૂંગળી બનાવે છે અને તે પાણીમાં વહતી દેખાય છે.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ