ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
નીચેના પાન પર કથ્થઈ લીટીઓ અને ધાબા
ઝીંકની ઉણપ માટે; લક્ષણો- નર્સરીમાં આ રોગ દેખાય છે; પાનની મધ્ય શિરા પીળી પડે છે; ખારી જમીનમાં વધુ દેખાય છે; મૂળિયાંનો વિકાસ રૂંધાય છે
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ