નસ / શિરા પીળી પડવી
નસ / શિરા પીળી પડવી
ઝીંકની ઉણપ માટે; લક્ષણો- નર્સરીમાં આ રોગ દેખાય છે; પાનની મધ્ય શિરા પીળી પડે છે; ખારી જમીનમાં વધુ દેખાય છે; મૂળિયાંનો વિકાસ રૂંધાય છે
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ