ડુંખ સુકાઈ જવી
ડુંખ સુકાઈ જવી
ગૌણ લક્ષણો-ઈયળ ડાંગરના છોડના વચ્ચેના પીલામાં અને થડમાં દાખલ થાય છે. આગળના તબક્કે સંપૂર્ણ કંટી સુકાઈ જાય છે અને છોડની કંટી સફેદ નીકળે છે અને સરળતાથી ખેંચી શકાય છે.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ