ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
ડુંખ સુકાઈ જવી
ગૌણ લક્ષણો-ઈયળ ડાંગરના છોડના વચ્ચેના પીલામાં અને થડમાં દાખલ થાય છે. આગળના તબક્કે સંપૂર્ણ કંટી સુકાઈ જાય છે અને છોડની કંટી સફેદ નીકળે છે અને સરળતાથી ખેંચી શકાય છે.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ