ખોતરેલા પાન
ખોતરેલા પાન
ગૌણ લક્ષણો - પાનની પેશીઓનું સીડી જેવો દેખાવ અને પાંદડા કાપેલા પાનની ટોચ પર પાનના કેસ જોવામાં આવે છે; પાણીમાં તરતી ઈયળ સાથે બંધાયેલ.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ