AgroStar
બધા પાક
કૃષિ જ્ઞાન
કૃષિ ચર્ચા
એગ્રી દુકાન
થ્રિપ્સ
થ્રિપ્સ
પાન ની સપાટી પર ચાંદી જેવી કિનારી થવી, અકાળે ફૂલ ખરી જવા , કળી નેક્રોસિસ, ટમેટામાં પાનના ટપકાં ના રોગનો વાહક
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ