ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પીળા અને લીલા રંગની મોઝેક અસર દેખાય
ગૌણ લક્ષણો - પાન પર પીળા અને લીલા રંગની મોઝેક અસર દેખાય. ઉકેલ: ચુસીયા જીવાતનું નિયંત્રણ