AgroStar
બધા પાક
કૃષિ જ્ઞાન
કૃષિ ચર્ચા
એગ્રી દુકાન
પાન પીળા પડવા અને વળી જવા
પાન પીળા પડવા અને વળી જવા
ગૌણ લક્ષણો - પાન પીળા પડવા અને વળી જવા; ની નીચેના પાન કાળા પડતા દેખાય છે. ઉકેલ: પીળા ચીકણા પિંજર વાપરવા.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ