ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાનની ઉપરની બાજુ પર કાળી ફૂગ.
ગૌણ લક્ષણો- પાન નીચેની બાજુથી વળી જવા; ખાંડ જેવા પદાર્થનું ઝરણ અને જુના પાન કાળા પડી જતા જોવા મળે છે
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ