મખમલી લીલા ગોળા
મખમલી લીલા ગોળા
ગૌણ લક્ષણો- પાનની ધાર; ટોચ અને કંટી પર ભૂખરા-કાળા ઘસરકા અસરગ્રસ્ત છોડ વહેલા પરિપકવ થાય છે
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ