બ્લાઈટ
બ્લાઈટ
ધરુ પર ઘેરી પીળી કિનારી વાળા લાલાશ પડતાં કથ્થઈ ધાબા ગંભીર સ્થિતિઓમાં પાન સુકાઈ જાય છે.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ