બધું પોષણ
બધું પોષણ
સામાન્ય પોષણ લગતા મુદ્દા- ઓછી વૃદ્ધિ; પીળાશ; ઓછા ફૂલ બેસવા; બીજનો આકાર નાનો હોવો
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ