ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
બધું પોષણ
સામાન્ય પોષણ લગતા મુદ્દા- ઓછી વૃદ્ધિ; પીળાશ; ઓછા ફૂલ બેસવા; બીજનો આકાર નાનો હોવો
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ