પાન પર લાલ કાટ જેવા ટપકાં
પાન પર લાલ કાટ જેવા ટપકાં
ગૌણ લક્ષણો- પાન પર વધુ સંખ્યામાં નાનાં લાલ ટપકા; આખું પાન લાલ રંગનું દેખાય
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ