ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાનની ઉપરની બાજુ પર કાળી ફૂગ.
ગૌણ લક્ષણો- પાન વળી જવા અને મધ જેવા ચીકણા પદાર્થનું ઝરણ તથા કાળી ફૂગનો વિકાસ જોવા મળે છે. ઉકેલ -ઇમિડાકલોપ્રીડ 200 SL @ 1 મિલી/લીટર પાણી; થાયમેથોકઝામ @ 10 ગ્રામ/પંપ અથવા એસીટામીપ્રીડ 20% SP @ 8 ગ્રામ/પંપ.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ