ડુંખ સુકાઈ જવી
ડુંખ સુકાઈ જવી
ગૌણ લક્ષણો- ડુંખમાં પીળાશ પડવી; નવા પાન અને થડ પર કાણા; ડેડ હાર્ટની રચના થાય છે; આખો છોડ પીળો પડે છે અને થડ પરના કાનમાંથી સ્ત્રાવ નીકળે છે.