ચુસીયા જીવાતો દેખાય
ચુસીયા જીવાતો દેખાય
ગૌણ લક્ષણો-પાન નીચેની બાજુથી વળી જવા ઉકેલ -ઇમિડાકલોપ્રીડ 200 એસ એલ; થાયમેથોકઝામ; એસીટામીપ્રીડ 20% એસ પી.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ