ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
ચુસીયા જીવાતો દેખાય
ગૌણ લક્ષણો-પાન નીચેની બાજુથી વળી જવા ઉકેલ -ઇમિડાકલોપ્રીડ 200 એસ એલ; થાયમેથોકઝામ; એસીટામીપ્રીડ 20% એસ પી.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ