પાન પર સફેદ ભૂકી
પાન પર સફેદ ભૂકી
ગૌણ લક્ષણો- પાન પર સફેદ ભૂકી જોવા મળે છે ઉકેલ: વેટેબલ સલ્ફરના છંટકાવથી નિયંત્રિત કરી શકાય છે.