AgroStar
બધા પાક
કૃષિ જ્ઞાન
કૃષિ ચર્ચા
એગ્રી દુકાન
પાન કપ આકારના થવા અને વળી જવા
પાન કપ આકારના થવા અને વળી જવા
ગૌણ લક્ષણો-પાનમાં ડાઘા પડવા; પાનનો ઉપરી ભાગ રૂપેરી રંગનો અને પાન કરમાઈ જવા; સુકાઈ જવા; વાદળી ચીકણા પિંજર વાપરવા
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ