ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાન કપ આકારના થવા અને વળી જવા
ગૌણ લક્ષણો-પાનમાં ડાઘા પડવા; પાનનો ઉપરી ભાગ રૂપેરી રંગનો અને પાન કરમાઈ જવા; સુકાઈ જવા; વાદળી ચીકણા પિંજર વાપરવા
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ