ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાનની ઉપરની બાજુ પર કાળી ફૂગ.
ગૌણ લક્ષણો - કોબીજના પાંદડાની નીચેની બાજુ અને દડાને વચ્ચે ચૂસી ખાય છે; મધુરસનો સ્ત્રાવ સાથે ફૂગની વૃદ્ધિ
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ