છોડની વૃદ્ધિ ઓછી થવી
છોડની વૃદ્ધિ ઓછી થવી
સારા વાનસ્પતિક વિકાસ માટે; દડાના સારા નિર્માણ માટે