AgroStar
બધા પાક
કૃષિ જ્ઞાન
કૃષિ ચર્ચા
એગ્રી દુકાન
ચુસીયા જીવાતો દેખાય
ચુસીયા જીવાતો દેખાય
ગૌણ લક્ષણો - કોબીજના પાંદડાની નીચેની બાજુ અને દડાને વચ્ચે ચૂસી ખાય છે; મધુરસનો સ્ત્રાવ સાથે ફૂગની વૃદ્ધિ
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ