ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
ઈયળનો પ્રકોપ
ગૌણ લક્ષણો - પાન વિકૃત થઇ જાય; ફક્ત નસો જ દેખાય પાકની ફેરબદલી અને ઉનાળુ ખેડ સૂચવેલ છે